Dit privacyreglement heeft betrekking op Zuster Ooievaar.
Contactgegevens:
Zuster Ooievaar / Angelique van Bemmel
Evenaar 1, 373 ZG te Soest, Nederland +31 6 14557649
https://www.zusterooievaar.nl info@zusterooievaar.nl

Disclaimer & privacy Disclaimer
Hoewel de inhoud van deze site met uiterste zorg is samengesteld, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Zuster Ooievaar aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid, ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Privacyverklaring van Zuster Ooievaar
Zuster Ooievaar respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar cliënten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houdt zij zich aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hier aan stelt.

De beveiliging van uw gegevens
Door het gebruik van onze website kunt u bepaalde persoonsgegevens achterlaten. Zuster Ooievaar verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Zuster Ooievaar worden verstrekt.

Verstrekte gegevens
Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website via het contactformulier of aanmeldformulier invult of bijvoorbeeld per e-mail stuurt. 

Uw verstrekking van informatie
Bij een aanvraag voor kraamzorg vraagt Zuster Ooievaar u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). Deze verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgverlening, de afhandeling van uw betaling en het nakomen van wettelijke regelingen. 

Cookies
De cookies die Zuster Ooievaar gebruikt zijn gezonde cookies, dit zijn functionele cookies en analytics cookies. Zuster Ooievaar gebruikt geen ongezonde cookies zoals marketing cookies of voorkeurscookies. 

Verstrekking van informatie aan derden
Zuster Ooievaar zal nooit zonder uw toestemming gegevens aan derden verstrekken, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht van zorgverlening (volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg).

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Als u wilt weten welke gegevens Zuster Ooievaar van u heeft opgeslagen, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen gegevensverwerking door zuster ooievaar. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat Zuster Ooievaar op uw verzoek uw gegevens naar u of een door u nader te noemen persoon of instantie kan overdragen. Een verzoek tot inzage, rectificatie, wissen (indien wettelijk mogelijk), gegevensoverdracht of verzoek tot bezwaar van verwerking van uw gegevens kunt u richten aan info@zusterooievaar.nl vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
Zuster Ooievaar reageert zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Bewaartermijn gegevens
Zuster Ooievaar zal uw gegevens naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaren. Hierbij houdt zuster ooievaar zich aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz). 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Zuster Ooievaar, dan kunt deze klacht sturen aan info@zusterooievaar.nl. Zij zal uw klacht binnen 2 werkdagen in behandeling nemen en u hierover informeren.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Zuster Ooievaar kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Zij raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Zuster Ooievaar heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring altijd op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Versie; februari 2020